Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Bezpečnost práce s plošinou

Odborná revize

Zvláštní péče spočívá především v revizi, kterou musí provádět revizní technik s příslušnou kvalifikací ve smyslu vyhlášky č.19/1979 Sb., která definuje vyhrazená zdvihací zařízení a stanovuje některé další podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Jedná se o letitou, ale stále platnou vyhlášku. Interval mezi kontrolami stanovuje výrobce plošiny, nicméně u mobilních plošin je minimální délka intervalu jeden rok. U závěsných plošin se revizní zkouška provádí vždy po přemístění plošiny například při přesunu na další budovu.

 

Odbornost obsluhy

Pracovní plošinu smí obsluhovat jen osoba, která má kvalifikaci pro konkrétní typ pracovní plošiny.  Pro průkaz obsluhovatele plošiny musí člověk absolvovat lékařskou prohlídku, teoretickou průpravu, praktické zacvičení a závěrečnou zkoušku. Obsluha pracovní plošiny musí být seznámená s návodem k používání. Obsluha smí uvést plošinu do pohybu až po překontrolování bezpečné polohy osob na plošině. Další opatření stanovují přímo návody od výrobce.

Před zahájením provozu musí obsluha zkontrolovat, zda jednotlivé části plošiny nevykazují zjevné známky poškození či závady. Nutné je překontrolovat, zdali se v dráze plošiny či v jejím okolí nevyskytují nežádoucí předměty.

Obsluha musí ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby byly plynulé, bez prudkých a náhlých změn rychlosti, které by mohli způsobit rozhoupání plošiny. Plošina nesmí být provozována, pokud se zhorší povětrnostní podmínky natolik, že ohrožují její bezpečné použití (vítr, námraza atd.).

 

Práce s plošinou

Pracovníci na plošině musí dbát na rovnoměrné rozložení nákladu. Musí si dávat pozor, aby nepřekročili maximální nosnost pracovní plošiny včetně osob. Opatrnost je nutná při pohybu vedle pevných překážek, zejména aby nedošlo k poškození ramen plošiny a přiražení osoby mezi pracovní klec a rám vozidla. Břemena by neměla přesahovat obrysy plošiny a musí být zajištěna proti případnému posunutí či vypadnutí.

 

Bezpečnost okolí i pracovníků

Při práci na plošině nad pozemními komunikacemi, jako jsou silnice a chodníky, musí být prostor pod plošinou a v dráze plošin ohrazen tak, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám či projíždějícím automobilům. Místo hrazení je možné pověřit jinou osobu střežením.

Pojízdná plošina musí mít zajištěnou stabilitu s ohledem na únosnost či jiné vlastnosti podloží. Plošiny není dovoleno umisťovat na šikmých plochách, svazích a sklonech, které překračují hodnoty povolené výrobcem. Rovina pojízdné plošiny se nesmí odchylovat o víc než 50° od vodorovné roviny nebo roviny točny během pohybů konstrukce.

Stabilizace pojízdné plošiny se stanovuje dle místních podmínek a návodu k používání. Vysunuté stabilizační podpěry se nesmí zapírat o mříže kanalizačních výpustí, poklopy, okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde by mohlo dojít k propadnutí podpěr. Zodpovědnost za určení místa pro zajištění plošiny nese vedoucí zaměstnanec.

Je zakázáno vystupovat mimo plošinu bez 100% osobního zajištění vůči pádu z výšky. Vstupovat na plošinu lze jen za jejího klidu a v místě tomu určeném. Po ukončení provozu nesmí být na pracovní plošině ponechány žádné předměty.

Je přísně zakázáno pracovat s plošinou v blízkosti venkovního elektrického vedení, zejména v ochranném pásmu venkovního vedení bez souhlasu provozovatele a dodržení příslušných podmínek. 

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
* Tyto položky jsou povinné