Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

České technické normy: Úvod pro začátečníky

Různých norem již dnes existuje nepřeberné množství, tento článek je zaměřen na české technické normy (dále ČSN), kterou jsou vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces či služba byly za specifických podmínek vhodné pro účel, který má plnit. 

 

Technické normy ČSN a zákon

Pojem česká technická norma je zákonem chráněné označení pro soustavu technických norem platných v České republice. Podle novely zákona č.22/1997 Sb. (provedená zákonem č.71/2000Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN normy nejsou považovány za právní předpisy, tudíž není stanovena povinnost jejich dodržování.

 

Nicméně podobně jako jinde ve světě, existují případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v technické normy ČSN vyplývá z jiného právního aktu, kterým může být:

  • právní předpis
  • smlouva
  • pokyn nadřízeného
  • rozhodnutí správního orgánu

Smlouva, pokyn nadřízeného i rozhodnutí správního orgánu jsou srozumitelné právní akty. S právním předpisem je to trochu složitější, protože právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které stanovují přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Pokud nechcete procházet do detailu právní řád, dbejte na to, abyste ve Vašem podniku dbali zejména na ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tedy zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob, zvířat, majetku a životního prostředí.

 

Pozor na kopírování

Pokud budete chtít české technické normy zpřístupnit svým zaměstnancům, buďte při tom velmi opatrní. Zákon č. 22/1997 Sb. zakázal rozmnožování a rozšiřování norem a všech jejích částí bez souhlasu vydavatele, kterým je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

Základní pojmy

Stejný zákon (tedy č. 22/1997 Sb.) zavádí čtyři zásadní pojmy, které se určitě vyplatí znát. Technický předpis je právní předpis obsahující technické požadavky na výrobek. Česká technická norma je norma přijatá zákonem č. 22/1997 Sb. a oznámená ve věštníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Problém je s pojmem jiná technická norma, který nikde není přesně definován, ale rozumí se jím zejména technické normy přijaté obdobným způsobem v jiných státech nebo nadnárodních institucích. Technický dokument je dokument obsahující technické požadavky na výrobek, který není technickým předpisem ani technickou normou.

 

Značení norem

Každá původní česká technická norma je označena ČSN, např. ČSN 73 4301. První dvojčíslí za písmeny ČSN označuje obor, kterého se technická norma týká, rozsah je od 01 až po 99. Hledáte-li konkrétní normu, najděte si nejdříve, pod který obor spadá.

Přejaté evropské či mezinárodní normy se značí svým kódem, který následuje po písmenech ČSN, v případě evropských norem tady ČSN EN, v případě norem ISO je výsledné označení ČSN ISO.  Přijetím evropské či mezinárodní normy se ruší totožné české normy pro daný výrobek či produkt.  

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
* Tyto položky jsou povinné